CZ PL EN

Beskydy pod lupou

URSÍK dětem I

Přírodovědně zaměřený program určený předškolním dětem mateřské školky. Realizace aktivit programu povede k rozvoji klíčových dovedností účastníků vymezených vzdělávacím obsahem programu, tj. seznamování se základními biotopy Beskyd, louka a řeka, vybranými zástupci fauny a flory těchto dvou přirozených prostředí a následným upevňováním nabytých znalostí. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností.

URSÍK dětem I - vzdělávací program

URSÍK dětem I - pracovní listy pro děti

URSÍK dětem I - pracovní listy s řešením pro vyučující

URSÍK dětem I - pracovní sešit

 

 

Biotopy Beskyd I

Přírodovědný program určený žákům 4. ročníku základní školy. Nabyté poznatky vytvoří v účastnících reflex, který se bude promítat do jejich postoje k životnímu prostředí. Umožní účastníkům blíže poznat životní prostředí člověka, uvědomí si nezbytnosti zachování podmínek života. Osvojí si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a jejich uplatňování v každodenním životě. Program se bude věnovat tématům živé přírody, bude kladen důraz na prožitkové vzdělávání v přírodě. Program se tematicky zaměřuje na ekosystém les, louku a pole, pobytové znaky živočichů v jednotlivých ekosystémech. Bioindikace a biomonitoring například vodního prostředí, zjišťování druhového bohatství živočichů a rostlin.

Biotopy Beskyd I - vzdělávací program

Biotopy Beskyd I - pracovní listy pro žáky

Biotopy Beskyd I - pracovní listy pro žáky v polském jazyce

Biotopy Beskyd I - pracovní listy s řešením pro vyučující

Biotopy Beskyd I - pracovní listy s řešením pro vyučující v polském jazyce

Biotopy Beskyd I - pracovní sešit

            

 

Expedice Beskydy I

Program určený speciálně dětem nadaným a splňující tak podmínku vytvoření alespoň jednoho specifického programu s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - v tomto případě pro žáky nadané (zajišťuje podporu rozvoje nadání dětí v rámci neformálního vzdělávání v zájmovém útvaru).

Přírodovědný program určený žákům 5. – 7. tříd s mimořádným zájmem o přírodu a životní prostředí. Program bude využíván v zájmovém útvaru. V rámci programu se předpokládá, že se žáci účastní dvou víkendových pobytů, během kterých se v různých lokalitách Beskyd budou pod vedením učitele a odborníka na danou tematiku zabývat bádáním v ekosystému les. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Expedice Beskydy I - vzdělávací program

Expedice Beskydy I - pracovní listy pro žáky

Expedice Beskydy I - pracovní listy s řešením pro vyučující

Expedice Beskydy I - pracovní sešit

                                                      

 

Beskydy pod lupou I

Přírodovědný program určený žákům 6. ročníku základní školy. Řeší obšírné a pro žáky velmi atraktivní téma „Z říše hmyzu“. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Program utváří a rozvíjí klíčové kompetence tím, že vede žáka ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování, potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi, posuzovat důležitost, spolehlivosti a správnost získaných přírodovědných dat, které povedou k potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů.

 

Beskydy pod lupou I - vzdělávací program 

Beskydy pod lupou I - pracovní listy pro žáky

Beskydy pod lupou I - pracovní listy pro žáky v polském jazyce

Beskydy pod lupou I - pracovní listy s řešením pro vyučující

Beskydy pod lupou I - pracovní listy s řešením pro vyučující v polském jazyce

Beskydy pod lupou I - pracovní sešit