CZ PL EN

Projekty

RUKU V RUCE POZNÁVEJME BESKYDY 

Hlavním cílem projektu „Ruku v ruce poznávejme Beskydy“ je v rámci jednotlivých projektových programů a aktivit podnítit u účastníků cílových skupin zájem o hodnoty Moravskoslezského kraje, především pak o symbol a dominantu tohoto regionu – pohoří  Beskydy. Podnítit v účastnících zájem o přírodní hodnoty, krásy, půvaby a zajímavosti Beskyd, zájem o přírodní a kulturní dědictví Beskyd, budovat úctu k regionu, přírodě, tradicím, zvykům patří k základní vizi projektu.

Současná konzumní společnost, turbulentní tržní prostředí způsobené globalizací neustále zvyšuje potřeby a tlaky na mladé lidi. Projekt zapojením účastníků do programů podpoří zvýšení kvality života mladých lidí, větší sociální soudržnost, rozvoj tvůrčího potenciálu, snazší přechod z období dětství do dospělosti, osamostatnění se, větší zodpovědnost za svůj život, rodinu, společnost, snadnější vstup na pracovní trh a následné uplatnění.


Beskydy - Zelený ráj


GRUNDTVIG 2012-2014

TRADITIONS THROUGH TIME

 

V roce 2014 byl ukončen mezinárodní vzdělávací projekt s názvem 3T: Traditions Through Time, který byl zaměřen na výměnu zkušeností, inovací v oblasti kulturního a historického dědictví. Účastníci projektu se primárně zaměřovali na získávání poznatků a informací o tradicích a zvycích jablunkovského regionu. Tematicky byl projekt zaměřen na tradiční:
     - řemesla
     - oblečení, kroje
     - hry
     - pohádky
     - hudební nástroje
     - zvyky, události, slavnosti
     - jídlo

 

Grundtvig 2009 - 2011
Education for Sustainable Life
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Cílem projektu byla výměna zkušeností, poznatků, vzdělávacích metod a přístupů v oblasti udržitelného rozvoje, především pak v oblasti životního prostředí. Účastí v projektu přispěla nezisková organizace ke zvýšení úrovně znalostí a dovedností v ŽP. Hlavním výstupem projektu je sbírka vzdělávacích metod a přístupů, využitelná jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání. Dílčí zkušenosti přispěly ke vzniku konceptu nově otevřeného URSUS zážitkového centra, především pak k vytvoření nosné myšlenky expozice "U všeho byla a je voda". Konzumní způsob života vnáší lidstvu jiné hodnoty života. Lidstvo stále nedoceňuje "pravý" význam vody, vytrácí se v minulosti z generace na generaci přenášený vztah k vodě a jejím hodnotám, úcta a respekt k ní.

 

Comenius Regio 2009 - 2011
Česká republika a Bulharsko
-společné kulturní a přírodní dědictví

 

Program Comenius byl především zaměřen na školní vzdělávání. Za Českou republiku byly do projektu zapojeny:
      1. infinity-progress o.s.
      2. ZŠ Mosty u Jablunkova
      3. OÚ Mosty u Jablunkova

Cílovou skupinou projektu byli žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci, působící v těchto subjektech.
Cílem programu bylo rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti, nezbytné pro jejich osobní rozvoj, jejich budoucí zaměstnání, zvyšovat jejich aktivní účast v evropských záležitostech.
V rámci programu Comenius se organizace společně s OÚ Mosty u Jablunkova zapojila do projektu celoživotního vzdělávání v rámci udržitelného rozvoje.
 


Socrates 2004 - 2007
Knowledge of Nature
Znalost přírody

 

První účast v mezinárodním projektu znamenala obrovský posun v oblasti neformálního vzdělávání pro subjekty:
                                  - infinity-centrum s.r.o.
                                  - infinity-progress o.s. .

Hlavní podstatou projektu byla výměna zkušeností a poznatků v přírodovědné oblasti, seznámení partnerů s regiony, které zastupovaly. Účastníci se vzájemně obohacovali o nové poznatky a fakta z oblasti ochrany přírody, seznamovali se zástupci místní fauny a flory, s významem chráněných oblastí, národních parků a mnohým dalším.