CZ PL EN

Beskydy pod lupou

URSÍK dětem II

Přírodovědně zaměřený program určený předškolním dětem mateřské školky. Realizace aktivit programu povede k rozvoji klíčových dovedností účastníků vymezených vzdělávacím obsahem programu, tj. seznamování se základním biotopem Beskyd – stojaté a tekoucí vody (řeka, tůňka/kaluž), vybranými zástupci fauny a flóry daných přirozených prostředí a následným upevňováním nabytých znalostí. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností.

URSÍK dětem II - vzdělávací program

URSÍK dětem II - pracovní listy pro děti

URSÍK dětem II - pracovní listy s řešením pro vyučující

URSÍK dětem II - pracovní sešit

                  

 

 

Biotopy Beskyd II

Přírodovědný program určený žákům 4. ročníku základní školy. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Ekosystém potok, řeka, rybník, tůně, studánka – řeky a potoky jako jeden ze základních činitelů veškerého dění na zemi. Přirozené tůně a jejich důležitost pro život a rozmnožování obojživelníků. Rozmanité podmínky v mokřadech s množstvím živin vyhovující široké škále různých druhů mokřadních rostlin a živočichů. Místa vhodná pro rozmnožování nejrůznějších druhů žab a obojživelníků. Možnost zřídit ve třídách zapojených škol akvaterárium s kuňkou obecnou (možno zakoupit v akvaristice) – pozorování, krmení, péče o živočicha.

Ekosystémy park, zahrada a okolí lidských obydlí – biotopy, v nichž našly podmínky pro život další druhy rostlin a živočichů. Rostliny a živočichové z blízkosti lidských obydlí. Původní a nepůvodní druhy rostlin. Rostliny kulturní a užitkové. Plevele a ochrana proti nim. Práce na školním pozemku – založení přírodní zahrady ve spolupráci se zájmovým útvarem.

Biotopy Beskyd II - vzdělávací program

Biotopy Beskyd II - pracovní listy pro žáky v českém jazyce

Biotopy Beskyd II - pracovní listy pro žáky v polském jazyce

Biotopy Beskyd II - pracovní listy s řešením pro vyučující v českém jazyce

Biotopy Beskyd II - pracovní listy s řešením pro vyučující v polském jazyce

Biotopy Beskyd II - pracovní sešit

 

Přírodní procesy I

Přírodovědný program určený žákům 5. ročníku základní školy. Program seznamuje žáky s geomorfologií Beskyd. V rámci programu budou vytvořeny vzdělávací moduly obsahující pracovní a metodické listy pro vyučující a didaktické materiály pro účastníky včetně motivačních her a kreativních činností. Program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a je přizpůsoben cílové skupině.

Beskydy a geologické uspořádání- seznámení se s geologickými zvláštnostmi v okolí – Megoňky, jeskyně v Lomné, slepence tvořené erozí pískovce (vytvoř vlastní hypotézu vzniku kamenných koulí odhalených v kamenolomu nedaleko Mostů u Jablunkova).

Beskydy a přírodní zdroje – zdroj paliva a energie.

Půda - půda není hlína – významná role půdy v koloběhu látek, půda jako poskytovatel životních podmínek rostlinám a půdním živočichům a její zcela zásadní roli ve stabilitě ekosystémů a v ovlivňování toků látek a energií. Půda a její schopnost zadržovat a za určitých podmínek i uvolňovat potenciálně rizikové látky. Ekologické zemědělství.

Přírodní procesy I - vzdělávací program

Přírodní procesy I - pracovní listy pro žáky v českém jazyce

Přírodní procesy I - pracovní listy pro žáky v polském jazyce

Přírodní procesy I - pracovní listy s řešením pro vyučující v českém jazyce

Přírodní procesy I - pracovní listy s řešením pro vyučující v polském jazyce

Přírodní procesy I - pracovní sešit

   

 

Z živočišné říše I

Přírodovědný program určený žákům 7. ročníku základní školy. Řeší téma „Ptáci ve městech a obcích a vodní ptáci v Beskydech“. Program úzce souvisí s tématikou ekosystémů. V rámci ekosystému měst a obcí bude žákům představena problematika nebezpečí pro ptáky na praktických příkladech, které najdou v terénu. Žáci se budou učit pracovat s atlasem. Budou se učit rozpoznávat ptáky podle zpěvu, letu a dalších znaků, budou je moci pozorovat dalekohledy. Praktický výukový proces zahrnuje zároveň seznamování se s migračními procesy a trasami vybraných zástupců. Pozorování bude probíhat v předem vytypovaném habitatu.

V rámci ekosystému voda se seznámí s druhy ptáků: skorec vodní, konipas horský, ledňáček říční, kachna divoká, morčák velký, volavka popelavá. Žáci se seznámí, jak vyrobit hnízdo/krmítko pro vybrané druhy z říše ptactva Beskyd, význam pro přírodu a člověka. Na spolupracujících školách vzniknou místa, kde budou moci žáci pozorovat ptáky – krmítka, napajedla, ptačí budky…

Z živočišné říše I - vzdělávací program

Z živočišné říše I - pracovní listy pro žáky v českém jazyce

Z živočišné říše I - pracovní listy pro žáky v polském jazyce

Z živočišné říše I - pracovní listy s řešením pro vyučující v českém jazyce

Z živočišné říše I - pracovní listy pro vyučující s řešením v polském jazyce

Z živočišné říše I - pracovní sešit

 

           

 

Obrázky

748dlask.jpg 8466p1150910.jpg 5060p1160092.jpg 8459pustik_obecny.jpg 935postolka.jpg