CZ PL EN

SFŽP Přírodní hodnoty Beskyd III

SFŽP Přírodní hodnoty Beskyd III

 

Hlavním cílem projektu "Přírodní hodnoty Beskyd III" je: - zvýšit dovednosti účastníků cílových skupin (CS) v environmentální oblasti; - podnítit a rozvíjet v účastnících CS odpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí; - zvyšovat pozitivní přístup k životnímu prostředí, k ochraně přírody, krajiny; - rozvíjet odborné poznatky, vědomosti a dovednosti účastníků, kteří tyto budou následně uplatňovat ve své stávající či budoucí profesi, zájmových oborech; - podpořit a zvýšit u účastníků zájem o přírodní hodnoty, krásy a půvaby přírody. Zapojením účastníků do aktivit programů dojde u CS ke zvýšení a prohloubení dovedností v environmentální oblasti, k posílení úcty a respektu k přírodě, jejím hodnotám.

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

1. Děti a mládež - děti mateřských škol; - žáci základních škol; - studenti středních škol, studenti středních speciálních škol; - děti a mládež zájmových skupin ne/informálních organizací;

2. Vzdělavatelé - pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol a školských zařízení včetně zájmových skupin (dětské skupiny, lesní školy a kluby), asistenti pedagogů, vychovatelé; - lektoři organizací neformálního a informálního vzdělávání; - studenti pedagogických, přírodovědných a souvisejících oborů; - laická a odborná veřejnost zvyšující profesní růst v přírodovědné oblasti

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PROJEKTU:

1. Realizace tematicky zaměřených EVVO programů. Koncepce, náplň programů, použité výukové metody a přístupy budou odpovídat vzdělávacím stupňům školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ,SSŠ, děti a mládež ne/informálních organizací ve věku 3-20 let), RVP Moravskoslezského kraje a ŠVP. Výukové metody zahrnují různorodost aktivit založených převážně na interaktivních, badatelských, experimentálních, tvořivých, zážitkových a prožitkových metodách s důrazem na týmovou práci a využití logického uvažování.