CZ PL EN

Life for Biodiversity/ Ze života Biodiverzity

 

Název projektu: Life for Biodiversity/ Ze života Biodiverzity

Program: ERASMUS+, Partnerství malého rozsahu
Období realizace: listopad 2023 – únor 2026
Nositelé projektu:

  • infinity-progress z.s.  (Česká republika)
  • technologická firma ANTIK ART LLC (Arménie)
  • neziskové sdružení Akademie für Politische Bildung und  demokratiefördernde Maßnahmen (Rakousko)
  • nezisková nevládní organizace Form2you (Portugalsko)

Přidružení partneři projektu za Českou republiku: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, MAS Jablunkovsko, z.s.; Ostravská univerzita

 

O PROJEKTU

Projekt LIFBIO podporuje mezi pracovníky s mládeží, mladými lidmi a širší veřejností zájem o přírodní vědy a environmentální otázky specificky zaměřené na oblast klimatických změn, které mají ničivý dopad na biologickou rozmanitost. Té razantně v posledních desetiletích ubývá a stává se tak materiálním rizikem pro každého člověka.

Projekt se zaobírá otázkami změny klimatu a zachováním biologické rozmanitosti, analyzuje a popisuje vybrané regiony partnerských zemí. Výsledné poznatky budou poskytnuty pracovníkům s mládeží a mladým lidem za účelem získání dovedností k jednání v zájmu biologické rozmanitosti.

Zaobírat se příčinami úbytku biodiverzity a dopady na krajinu znamená nejprve získat znalosti a pochopení problematiky úbytku biodiverzity prostřednictvím kritického myšlení a procesů řešení problémů nebo vést politické aktivistické akce a posílit změnu myšlení.

Různorodost živých druhů na Zemi klesá alarmující rychlostí kvůli lidským činnostem, od ničení přirozených stanovišť po emise skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu. Ztráta biologické rozmanitosti představuje existenční hrozbu pro ekosystémy, globální ekonomiku a tím i pro každého člověka.

ZMĚNA KLIMATU URYCHLUJE ÚBYTEK BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Biologická rozmanitost a změna klimatu jsou neoddělitelně propojeny. Ztráta biologické rozmanitosti snižuje schopnost přírody absorbovat skleníkové plyny — lesy, mokřady a oceány ročně absorbují 5,6 gigatun uhlíku. Klimatické změny pak mají větší dopad na přírodu. Padesát procent globálního HDP závisí na přírodě, 75 procent globálních plodin závisí na opylování hmyzem!

Pokles ztráty přirozených stanovišť neboli biotopů výrazně ovlivňuje odvětví zemědělství, potravinářství, lesnictví, akvakultury, rybolovu, teplárenství, stavebnictví, energetiky a mnohá další, která jsou na přírodním kapitálu silně závislá.

 

CÍLE PROJEKTU

Cílem a výsledkem projektu, kterého má být dosaženo, je zvýšit znalosti a zlepšit porozumění mládeže v oblastech, které se zabývají otázkami změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti, včetně dopadů změny klimatu na ztrátu biologické rozmanitosti způsobenou lidskými aktivitami. Dále pak posílit mládež jako příští generaci, aby se stala lídry, kteří budou významně podporovat udržitelný rozvoj při řešení kritických výzev spojených se změnou klimatu.

K dosažení cíle projektu bude vytvořen a vyvinut repertoár inovativních metod, přístupů, osvědčených postupů a interaktivních nástrojů v rámci balíčku pro budování kapacit (CBP) pro pracovníky s mládeží, kteří získané znalosti předají mladým lidem prostřednictvím seminářů, terénních exkurzí a workshopů.

Odborníci budou v níže uvedených tématech předávat pracovníkům s mládeží nejnovější poznatky, fakta, údaje zaměřené na změnu klimatu a udržitelnost biologické rozmanitosti:

• Význam ochrany ekosystémů pro zachování biologické rozmanitosti

  • Dopady lidské činnosti na ochranu biologické rozmanitosti
  • Důkazy o změně klimatu
  • Dopady změn teplot a srážek
  • Zvýšená četnost a intenzita extrémních povětrnostních jevů
  • Dopady klimatických změn na roční období/fáze

 

SPECIFICKÉ CÍLE, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO

• Zvýšení povědomí a porozumění důsledkům změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti mezi cílovými skupinami: mládeží, pracovníky s mládeží, tvůrci politik, širší komunitou a relevantními zainteresovanými stranami a subjekty;

• Podpora mládeže v rozvoji jejich dovedností a kompetencí souvisejících se změnou klimatu a zachováním biologické rozmanitosti na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni s podporou digitálních technologií;

 • Zapojení mládeže do projektových aktivit, které pomohou zvýšit jejich dovednosti, kompetence a znalosti související se třemi pilíři: změna klimatu a zachování biologické rozmanitosti, kritické myšlení a řešení problémů, politický aktivismus;

• Zvýšení kapacity pracovníků s mládeží a pedagogů na dílčí témata související se změnou klimatu a zachováním biologické rozmanitosti za pomoci inovativních a poutavých pedagogických metod a přístupů založených na konceptech STEAM a PBE;

• Vytváření partnerství a podpora spolupráce napříč různými sektory, včetně akademických institucí, nevládních organizací, veřejných orgánů a soukromého sektoru, za účelem řešení problémů změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti;

• Zapojení mládeže a komunit do problematiky klimatických změn a zachování biologické rozmanitosti.

 

 

SPECIFICKÉ VÝSLEDKY, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO v oblasti změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti, kritického myšlení a řešení problémů, politického aktivismu

Budou se konat aktivity vedoucí především ke zvýšení povědomí a porozumění problémům změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti mezi pracovníky s mládeží, mládeží a širší veřejností.

PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ

Realizace workshopů zaměřených na zvyšování profesní kapacity pracovníků s mládeží v oblasti změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti.

Během seminářů a terénních exkurzí získají metody a přístupy dané problematikou projektu včetně dovedností kritického myšlení a řešení problémů.

Na workshopu klimatických změn posílí své tvůrčí dovednosti v propojení s digitálními technologiemi, čímž budou schopni vytvářet produkty pro osvětové kampaně.

 

PRO MLÁDEŽ

Budou se konat aktivity na místní úrovni, kde se mladí účastníci obeznámí s dílčími tématy problematiky změny klimatu a zachování biologické rozmanitosti.

Jiné aktivity budou zaměřeny na vytváření produktů s podporou kreativních digitálních nástrojů, např.  Canva, Genially, kde si mimo jiné osvojí dovednosti při vytváření videí pro osvětovou kampaň.

Vytvoření a vývoj online kvízu včetně podpůrných výukových materiálů zaměřených na změnu klimatu a zachování biologické rozmanitosti budou realizovány za účelem podpory zájmu mládeže o tyto otázky.

 

PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

V každé z partnerských zemí se budou konat multiplikační akce, osvětové kampaně s podporou propagačních nástrojů (brožury, zpravodaje, informační videa) a konference pro širší veřejnost.

Cílem těchto akcí a osvětové kampaně je informovat širokou veřejnost a komunity o ztrátě biologické rozmanitosti způsobené změnou klimatu, která je vyvolávána lidskými aktivitami. Dále také poskytnout příležitosti k aktivnějšímu přístupu k podpoře ekologicky šetrného a udržitelného chování.

Všechny výsledky budou k dispozici v angličtině a v mateřských jazycích partnerů.